Intel Xeon processor E5

Intel® Xeon® processor E5-2600 v1 product family

DDR QPI POWER L3 CACHE Threads CORES Frequency Model
۱۶۰۰ ۸ ۱۳۵ ۲۰ ۱۶ ۸ ۲٫۹ ۲۶۹۰
۱۶۰۰ ۸ ۱۵۰ ۲۰ ۱۶ ۸ ۳٫۱ ۲۶۸۷W
۱۶۰۰ ۸ ۱۳۰ ۲۰ ۱۶ ۸ ۲٫۷ ۲۶۸۰
۱۶۰۰ ۸ ۱۱۵ ۲۰ ۱۶ ۸ ۲٫۶ ۲۶۷۰
۱۶۰۰ ۸ ۱۳۰ ۱۵ ۱۲ ۶ ۲٫۹ ۲۶۶۷
۱۶۰۰ ۸ ۱۱۵ ۲۰ ۱۶ ۸ ۲٫۴ ۲۶۶۵
۱۶۰۰ ۸ ۹۵ ۲۰ ۱۶ ۸ ۲٫۲ ۲۶۶۰
۱۶۰۰ ۸ ۹۵ ۲۰ ۱۶ ۸ ۲٫۱ ۲۶۵۸
۱۶۰۰ ۸ ۹۵ ۲۰ ۱۶ ۸ ۲ ۲۶۵۰
۱۶۰۰ ۸ ۹۵ ۲۰ ۱۶ ۸ ۱٫۸ ۲۶۵۰L
۱۶۰۰ ۸ ۷۰ ۲۰ ۱۶ ۸ ۱٫۸ ۲۶۴۸L
۱۶۰۰ ۸ ۱۳۰ ۱۰ ۸ ۴ ۳٫۳ ۲۶۴۳
۱۳۳۳ ۷٫۲ ۹۵ ۱۵ ۱۲ ۶ ۲٫۵ ۲۶۴۰
۱۶۰۰ ۸ ۸۰ ۵ ۴ ۲ ۳ ۲۶۳۷
۱۳۳۳ ۷٫۲ ۹۵ ۱۵ ۱۲ ۶ ۲٫۳ ۲۶۳۰
۱۳۳۳ ۷٫۲ ۶۰ ۱۵ ۱۲ ۶ ۲ ۲۶۳۰L
۱۳۳۳ ۷٫۲ ۹۵ ۱۵ ۱۲ ۶ ۲ ۲۶۲۰
۱۰۶۶ ۶٫۴ ۸۰ ۱۰ ۴ ۴ ۲٫۴ ۲۶۰۹
۱۰۶۶ ۶٫۴ ۸۰ ۱۰ ۴ ۴ ۱٫۸ ۲۶۰۳

IRAN-HP.IR

Intel® Xeon® processor E5-2600 v2 product family

DDR QPI POWER L3 CACHE Threads CORES Frequency Model
۱۸۶۶ ۸ ۱۳۰ ۳۰ ۲۴ ۱۲ ۲٫۷ ۲۶۹۷
۱۸۶۶ ۸ ۱۱۵ ۳۰ ۲۴ ۱۲ ۲٫۴ ۲۶۹۵
۱۸۶۶ ۸ ۱۳۰ ۲۵ ۲۰ ۱۰ ۳ ۲۶۹۰
۱۸۶۶ ۸ ۱۵۰ ۲۵ ۱۶ ۸ ۳٫۴ ۲۶۸۷W
۱۸۶۶ ۸ ۱۱۵ ۲۵ ۲۰ ۱۰ ۲٫۸ ۲۶۸۰
۱۸۶۶ ۸ ۱۱۵ ۲۵ ۲۰ ۱۰ ۲٫۵ ۲۶۷۰
۱۸۶۶ ۸ ۱۳۰ ۲۵ ۱۶ ۸ ۳٫۳ ۲۶۶۷
۱۸۶۶ ۸ ۹۵ ۲۵ ۲۰ ۱۰ ۲٫۲ ۲۶۶۰
۱۸۶۶ ۸ ۹۵ ۲۵ ۲۰ ۱۰ ۲٫۴ ۲۶۵۸
۱۸۶۶ ۸ ۹۵ ۲۰ ۱۶ ۸ ۲٫۶ ۲۶۵۰
۱۶۰۰ ۸ ۷۰ ۲۵ ۲۰ ۱۰ ۱٫۷ ۲۶۵۰L
۱۸۶۶ ۸ ۷۰ ۲۵ ۲۰ ۱۰ ۱٫۹ ۲۶۴۸L
۱۸۶۶ ۸ ۱۳۰ ۲۵ ۱۲ ۶ ۳٫۵ ۲۶۴۳
۱۶۰۰ ۷٫۲ ۹۵ ۲۰ ۱۶ ۸ ۲ ۲۶۴۰
۱۸۶۶ ۸ ۱۳۰ ۱۵ ۸ ۴ ۳٫۵ ۲۶۳۷
۱۶۰۰ ۷٫۲ ۸۰ ۱۵ ۱۲ ۶ ۲٫۶ ۲۶۳۰
۱۶۰۰ ۷٫۲ ۶۰ ۱۵ ۱۲ ۶ ۲٫۴ ۲۶۳۰L
۱۶۰۰ ۷٫۲ ۷۰ ۲۰ ۱۶ ۸ ۱٫۹ ۲۶۲۸L
۱۶۰۰ ۷٫۲ ۸۰ ۱۵ ۱۲ ۶ ۲٫۱ ۲۶۲۰
۱۳۳۳ ۶٫۴ ۵۰ ۱۵ ۶ ۶ ۲ ۲۶۱۸L
۱۳۳۳ ۶٫۴ ۸۰ ۱۰ ۴ ۴ ۲٫۵ ۲۶۰۹
۱۳۳۳ ۶٫۴ ۸۰ ۱۰ ۴ ۴ ۱٫۸ ۲۶۰۳


IRAN-HP.IR

Intel® Xeon® processor E5-2600 v3 product family

DDR QPI POWER L3 CACHE Threads CORES Frequency Model
۲۱۳۳ ۹٫۶ ۱۴۵ ۴۵ ۳۶ ۱۸ ۲٫۳ ۲۶۹۹
۲۱۳۳ ۹٫۶ ۱۳۵ ۴۰ ۳۲ ۱۶ ۲٫۳ ۲۶۹۸
۲۱۳۳ ۹٫۶ ۱۴۵ ۳۵ ۲۸ ۱۴ ۲٫۶ ۲۶۹۷
۲۱۳۳ ۹٫۶ ۱۲۰ ۳۵ ۲۸ ۱۴ ۲٫۳ ۲۶۹۵
۲۱۳۳ ۹٫۶ ۱۳۵ ۳۰ ۲۴ ۱۲ ۲٫۶ ۲۶۹۰
۲۱۳۳ ۹٫۶ ۱۶۰ ۲۵ ۲۰ ۱۰ ۳٫۱ ۲۶۸۷W
۲۱۳۳ ۹٫۶ ۱۲۰ ۳۰ ۲۴ ۱۲ ۲٫۶ ۲۶۸۵
۲۱۳۳ ۹٫۶ ۱۲۰ ۳۵ ۲۸ ۱۴ ۲ ۲۶۸۳
۲۱۳۳ ۹٫۶ ۱۲۰ ۳۰ ۲۴ ۱۲ ۲٫۵ ۲۶۸۰
۲۱۳۳ ۹٫۶ ۱۲۰ ۳۰ ۲۴ ۱۲ ۲٫۳ ۲۶۷۰
۲۱۳۳ ۹٫۶ ۱۳۵ ۲۵ ۱۶ ۸ ۳٫۲ ۲۶۶۷
۲۱۳۳ ۹٫۶ ۱۰۵ ۲۵ ۲۰ ۱۰ ۲٫۶ ۲۶۶۰
۲۱۳۳ ۹٫۶ ۱۰۵ ۳۰ ۲۴ ۱۲ ۲٫۲ ۲۶۵۸
۲۱۳۳ ۹٫۶ ۱۰۵ ۲۵ ۲۰ ۱۰ ۲٫۳ ۲۶۵۰
۲۱۳۳ ۹٫۶ ۶۵ ۲۵ ۲۴ ۱۲ ۱٫۸ ۲۶۵۰L
۲۱۳۳ ۹٫۶ ۷۵ ۳۰ ۲۴ ۱۲ ۱٫۸ ۲۶۴۸L
۲۱۳۳ ۹٫۶ ۱۳۵ ۲۰ ۱۲ ۶ ۳٫۴ ۲۶۴۳
۱۸۶۶ ۸ ۹۰ ۲۰ ۱۶ ۸ ۲٫۶ ۲۶۴۰
۲۱۳۳ ۹٫۶ ۱۳۵ ۱۵ ۸ ۴ ۳٫۵ ۲۶۳۷
۱۸۶۶ ۸ ۸۵ ۲۰ ۱۶ ۸ ۲٫۴ ۲۶۳۰
۱۸۶۶ ۸ ۵۵ ۲۵ ۱۶ ۸ ۱٫۸ ۲۶۳۰L
۱۸۶۶ ۸ ۷۵ ۲۵ ۲۰ ۱۰ ۲ ۲۶۲۸L
۱۸۶۶ ۸ ۱۰۵ ۱۰ ۸ ۴ ۳ ۲۶۲۳
۱۸۶۶ ۸ ۸۵ ۱۵ ۱۲ ۶ ۲٫۴ ۲۶۲۰
۱۶۰۰ ۸ ۷۵ ۲۰ ۸ ۸ ۲٫۳ ۲۶۱۸L
۱۶۰۰ ۸ ۸۵ ۱۵ ۶ ۶ ۱٫۹ ۲۶۰۹
۱۸۶۶ ۶٫۴ ۵۰ ۱۵ ۶ ۶ ۲ ۲۶۰۸L
۱۶۰۰ ۶٫۴ ۸۵ ۱۵ ۶ ۶ ۱٫۶ ۲۶۰۳


IRAN-HP.IR

Intel® Xeon® processor E5-2600 v4 product family

DDR POWER L3 CACHE Threads CORES Frequency Model
۲۴۰۰ ۱۴۵ ۵۵ ۴۴ ۲۲ ۲٫۲ ۲۶۹۹R
۲۴۰۰ ۱۴۵ ۵۵ ۴۴ ۲۲ ۲٫۴ ۲۶۹۹A
۲۴۰۰ ۱۴۵ ۵۵ ۴۴ ۲۲ ۲٫۲ ۲۶۹۹
۲۴۰۰ ۱۳۵ ۵۰ ۴۰ ۲۰ ۲٫۲ ۲۶۹۸
۲۴۰۰ ۱۴۵ ۴۰ ۳۲ ۱۶ ۲٫۶ ۲۶۹۷A
۲۴۰۰ ۱۴۵ ۴۵ ۳۶ ۱۸ ۲٫۳ ۲۶۹۷
۲۴۰۰ ۱۵۰ ۵۵ ۴۴ ۲۲ ۲٫۲ ۲۶۹۶
۲۴۰۰ ۱۲۰ ۴۵ ۳۶ ۱۸ ۲٫۶ ۲۶۹۵
۲۴۰۰ ۱۳۵ ۳۵ ۲۸ ۱۴ ۲٫۶ ۲۶۹۰
۲۴۰۰ ۱۴۵ ۲۰ ۱۶ ۸ ۳٫۴ ۲۶۸۹A
۲۴۰۰ ۱۶۵ ۲۵ ۲۰ ۱۰ ۳٫۱ ۲۶۸۹
۲۴۰۰ ۱۶۰ ۳۰ ۲۴ ۱۲ ۳ ۲۶۸۷W
۲۴۰۰ ۱۴۵ ۴۵ ۳۶ ۱۸ ۲٫۳ ۲۶۸۶
۲۴۰۰ ۱۲۰ ۴۰ ۳۲ ۱۶ ۲٫۱ ۲۶۸۳
۲۴۰۰ ۱۲۰ ۴۰ ۳۲ ۱۶ ۲٫۵ ۲۶۸۲
۲۴۰۰ ۱۲۰ ۳۵ ۲۸ ۱۴ ۲٫۴ ۲۶۸۰
۲۴۰۰ ۲۰۰ ۵۰ ۴۰ ۲۰ ۲٫۵ ۲۶۷۹
۲۴۰۰ ۱۳۵ ۵۰ ۴۰ ۲۰ ۲٫۳ ۲۶۷۳
۲۴۰۰ ۱۲۰ ۳۵ ۲۸ ۱۴ ۳٫۱ ۲۶۷۰
۲۴۰۰ ۱۳۵ ۲۵ ۱۶ ۸ ۳٫۲ ۲۶۶۷
۲۴۰۰ ۱۰۵ ۳۵ ۲۸ ۱۴ ۲ ۲۶۶۰
۲۴۰۰ ۱۰۵ ۳۵ ۲۸ ۱۴ ۲٫۳ ۲۶۵۸
۲۴۰۰ ۱۰۵ ۳۰ ۲۴ ۱۲ ۲٫۲ ۲۶۵۰
۲۴۰۰ ۶۵ ۳۵ ۲۸ ۱۴ ۱٫۷ ۲۶۵۰L
۲۴۰۰ ۷۵ ۳۵ ۲۸ ۱۴ ۱٫۸ ۲۶۴۸L
۲۴۰۰ ۱۳۵ ۲۰ ۱۲ ۶ ۳٫۴ ۲۶۴۳
۲۱۳۳ ۹۰ ۲۵ ۲۰ ۱۰ ۲٫۴ ۲۶۴۰
۲۴۰۰ ۵۵ ۲۵ ۸ ۴ ۱٫۸ ۲۶۳۷
۲۱۳۳ ۸۵ ۲۵ ۲۰ ۱۰ ۲٫۲ ۲۶۳۰
۲۱۳۳ ۵۵ ۲۵ ۲۰ ۱۰ ۱٫۸ ۲۶۳۰L
۲۱۳۳ ۷۵ ۳۰ ۲۴ ۱۲ ۱٫۹ ۲۶۲۸L
۲۱۳۳ ۸۵ ۱۰ ۸ ۴ ۲٫۶ ۲۶۲۳
۲۱۳۳ ۸۵ ۲۰ ۱۶ ۸ ۲٫۱ ۲۶۲۰
۲۱۳۳ ۷۵ ۲۵ ۲۰ ۱۰ ۲٫۲ ۲۶۱۸L
۱۸۶۶ ۸۵ ۲۰ ۸ ۸ ۱٫۷ ۲۶۰۹
۱۸۶۶ ۵۰ ۲۰ ۱۶ ۸ ۱٫۶ ۲۶۰۸L
۱۸۶۶ ۸۵ ۱۵ ۶ ۶ ۱٫۷ ۲۶۰۳

IRAN-HP.IR

سی‌پی‌یو های اینتل

واحد پردازش مرکزی (CPU) که از آن با عنوان مغز رایانه یاد می‌شود، تنها واحد پردازشی رایانه نیست؛ اما مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود. سی‌پی‌یو در واقع آن بخش از رایانه است که اقدامات، محاسبات و اجرای برنامه‌ها را بر عهده دارد.

سی‌پی‌یو داده‌های دستوری را از RAM دریافت، کدگشایی و پردازش می‌کند و تحویل می‌دهد. سی‌پی‌یو در انواع و اقسام دستگاه‌ها از رایانه‌ و لپ‌تاپ و سرور‌ گرفته تا گوشی‌ هوشمند، تبلت‌ و تلویزیون‌ هوشمند وجود دارد. این تراشه‌ی کوچک و معمولا مربع‌شکل روی بورد اصلی دستگاه‌ها قرار می‌گیرد و با سایر سخت‌افزارها برای اجرای رایانه‌ی شما در تعامل است.

تعداد هسته‌ها

در ابتدا سی‌پی‌یوها تنها یک هسته داشتند. این یعنی واحد پردازش مرکزی به انجام تنها یک مجموعه از وظایف محدود بود. این یکی از دلایلی بود که در آن زمان رایانه‌ها را با وجود تأثیرگذار بودن، نسبتا کند و وقت‌گیر می‌کرد. بعد از ساخت پردازنده‌ی تک‌هسته‌ای، تولیدکنندگان به فکر راه‌هایی برای ارتقاء عملکرد آن افتادند. یکی از این راه‌ها به ساخت پردازنده‌های چندهسته‌ای منتهی شد.

یک پردازنده‌ی دوهسته‌ای به زبان ساده یعنی دو سی‌پی‌یو مجزا روی یک تراشه. با افزایش تعداد هسته‌ها، سی‌پی‌یوها قادر به مدیریت پردازش‌های چندگانه به‌صورت همزمان شدند. این موضوع منجر به افزایش عملکرد و کاهش زمان پردازش شد. دوهسته‌ای به سرعت راه را برای چهارهسته‌ای باز کرد و حتی پردازنده‌های هشت‌هسته‌ای پس از آن پدیدار شدند. امروزه به لطف فراریسمانی (Hyper-Threading) رایانه‌ی شما می‌تواند به گونه‌ای عمل کند که گویی ۱۶ هسته‌ی پردازشی دارد.

فرکانس پردازنده ها

سرعت پردازنده، فرکانس کاری، Clock Speed یا Clock Rate همگی یک مفهوم اصلی را به همراه دارند. واحد سنجش سرعت پردازنده هرتز (Hertz) است و عموما به دلیل بزرگ بودن با واحد گیگاهرتز (Gigahertz) معرفی می‌شود. سرعت پردازنده یا فرکانس کاری هر پردازنده در واقع نشان می‌دهد که آن هسته‌ی پردازشگر در هر ثانیه چند سیکل کاری را طی می‌کند. به عنوان مثال اگر گفته می‌شود که سرعت پردازنده‌ یا فرکانس کاری پردازنده‌ای ۱٫۸ گیگاهرتز است، یعنی این پردازنده در هر ثانیه ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ سیکل کاری را طی می‌کند. بدیهی است که هرچه مقدار این سرعت بیشتر باشد، توانایی و سرعت عملکرد پردازنده نیز بیشتر خواهد بود.

Cache

کشِ CPU، حافظه‌ی کوچکی است که اطلاعات مورد نیاز پردازنده در آن ذخیره می‌شود تا پردازنده‌ در نیازِ بعدی خود به این اطلاعات، به سرعت به آن‌ها دسترسی داشته باشد. اینکه چه اطلاعاتی باید در حافظه ذخیره شود، به الگوریتم‌های پیچیده و فرضیات مشخصی از کدهای نرم‌افزار مربوط است. هدف اصلی در استفاده از کش آن است که مطمئن شویم بیت بعدی از اطلاعات که CPU به آن‌ها نیاز دارد، در کش ذخیره شده باشند تا با حداکثر سرعت و حداقل تاخیر در اختیار پردازنده قرار گیرند. به این فرایند Cache Hit نیز گفته می‌شود یعنی بیت بعدی که پردازنده به آن‌ها نیاز دارد، در کش آماده باشد.

از سوی دیگر، موضوعی با عنوان Cache Miss وجود دارد و به معنی آن است که اطلاعاتی که پردازنده به آن‌ها نیاز دارد در کش وجود ندارد و برای یافتن آن‌ها باید به حافظه‌های دیگر مراجعه کند. این همان جایی است که L2 Cache یا سطح دوم حافظه‌ی کش وارد می‌شود. هرچند حافظه‌‌ی L2 به اندازه‌ی L1 سریع نیست، اما ظرفیت آن بیشتر است. برخی از پردازنده‌ها از طراحی پوششی بهره می‌برند و این بدین معنی است که اطلاعاتی که در L1 ذخیره می‌شود همزمان در L2 نیز کپی می‌شود. اما طراحی دیگری نیز وجود دارد که در آن هیچ وقت اطلاعات موجود در L1 و L2 یکسان نخواهند بود. اگر پردازنده اطلاعات مورد نیاز خود را در L2 پیدا نکند آن‌وقت به سطح سوم کش یا L3 مراجعه می‌کند به همین ترتیب در صورت پیدا نشدن اطلاعات در L3 پردازنده به L4 سر می‌زند و اگر اطلاعات مورد نیاز پردازنده در این سطح از حافظه نبود آن‌وقت ناگزیر به مراجعه به رم (DRAM) می‌شود. توجه داشته باشید که تمام پردازنده‌های از هر چهار سطح حافظه‌ی کش پشتیبانی نمی‌کنند و برخی از پردازنده‌های قدیمی تنها سه یا دو سطح از حافظه‌‌ی کش را در اختیار دارند.

سطح دوم از حافظه‌ی کش، ارزان‌ترو بزرگ‌تر از L1 است و علاوه بر آن مصرف انرژی کمتری نیز دارد. اما با این حال بسیاری از پردازنده‌های مدرن امروزی ۹۵ درصد از درخواست‌های خود را از همان L1 پاسخ می‌گیرند و کمتر نیاز به مراجعه به حافظه‌ی سطح دوم پیدا می‌کنند.

تاثیر اضافه شدن کش به CPU ارتباط مستقیم به نرخ مراجعات موفق پردازنده به کش دارد. هر چه دفعات مراجعه‌ی CPU کمتر با شکست روبرو شود، بازده پردازنده افزایش می‌یابد.

تفاوت پردازنده های معمولی و Xeon در چیست؟

کامپیوترهای شخصی و دسکتاپ از پردازنده های اینتل بهره می برند و موسوم به Core i (مانند Core i7) هستند و در سرورهای با پردازش بالا از سری پردازنده های زئون اینتل (Xeon) استفاده می شود.

پردازنده های Xeon با هدف پردازش در سرور ها و ایستگاه های کاری طراحی و ساخته شدند و از خیلی جهات با پردازنده های دسکتاپ، متفاوت هستند.

پردازنده های Xeon نسبت به بازدهی و کارایی که دارند، دمای کمتری دارند و به دلیل کاربرد در سرورها و دیتا سنترها، از پایداری بیشتری برخوردارند ودر شرایط مساوی، درصد بسیار کمتری از هنگ و کرش (Crash) سیستم، در سیستم هایی دیده می شود که از پردازنده های Xeon بهره برده اند که خود این مورد هم دلایل فنی و تکنولوژی هایی هست که در این سری پردازنده ها از آن ها استفاده شده است.

از لحاظ معماری، پردازنده های سرور ۹۹% مشابه معماری پردازنده های دسکتاپ می باشد. مثلا زمانی که معماری Sandy Bridge ارائه شد (نوعی معماری پردازنده های اینتل که در سال ۲۰۰۵ از آن رونمایی و در محصولات بعدی این شرکت از آن استفاده شد.)، پردازنده های زئون دقیقا از همان معماری سندی بریج (Sandy Bridge) استفاده کردند. اما نقطه تفاوت در یک سری تکنولوژی های اضافی هست که در ادامه به چند مورد اصلی آن ها اشاره میکنیم:

۱٫            پردازنده های Xeon از (QPI (The Intel QuickPath Interconnect دوم برای بکارگیری در مادربرد های دارای دو سوکت پردازنده (Dual Socket) بهره می برند.

۲٫           پردازنده های Xeon از تکنولوژی Intel Direct IO و Integrated IO پشتیبانی می کنند اما سری Core i و دسکتاپ این گونه نیست. (این تکنولوژی باعث افزایش بازدهی پردازنده می شود)

۳٫           پردازنده های Xeon تا چند برابر بیشتر از حافظه Cache نسبت به پردازنده های معمولی و پیشرفته Desktop پشتیبانی می کنند.

۴٫           پردازنده های Xeon از ECC Memory و یا سیستم تصحیح خطا در پردازش حافظه پشتیبانی می کنند.

۵٫           پردازنده های Xeon کنونی تا حدود ۷۶۸ گیگابایت و پردازنده های دسکتاپ نهایتا تا ۶۴ گیگابایت از حافظه رم پشتیبانی می کنند.

۶٫           پردازنده های Xeon از تعداد بیشتر کانال نصب حافظه (Memory Slots) نسبت به پردازنده های دسکتاپ پشتیبانی می کنند.

و خیلی از موارد دیگر مثل مجموعه دستورات پردازشی اختصاصی و یا تعداد بیشتر رجیسترها در هسته های پردازشی و… که در نهایت باعث می شود تمامی سرورها و ایستگاه های کاری (Work Stations) و دیتاسنترها از پردازنده های Xeon استفاده کنند.

هاردهای سیگیت

هاردهای شرکت سیگیت به دو دسته ی هاردهای اکسترنال و هاردهای اینترنال تقسیم بندی می شوند که در ادامه به بررسی هریک از این هاردها می پردازیم:

هاردهای اینترنال

هارد دیسک‌های داخلی یا اینترنال کمپانی سیگیت (Seagate) یکی از بهترین تجهیزات ذخیره‌سازی اطلاعات در نوع خود هستند که از کارایی و قابلیت اطمینان بالایی در ذخیره‌سازی اطلاعات برخوردار هستند و سرعت دسترسی به اطلاعات در آن‌ها بسیار بالا است و برای ذخیره‌سازی اطلاعات در حجم‌های بالا برای انواع کاربرانی که از کامپیوترهای شخصی (PC) استفاده می‌کنند، بسیار ایده‌آل هستند.

هارد اینترنال سری (Barracuda)

هارد دیسک‌های سری باراکودا از هد ۳٫۵ اینچی، رابط پرسرعت SATA III با سرعت انتقال ۶ گیگابیت بر ثانیه و سرعت چرخش ۷۲۰۰ دور در دقیقه (۷۲۰۰rpm) بهره می‌برند. سری باراکودا مدل‌هایی با حافظه کش ۱۶، ۳۲، ۶۴ و ۱۲۸ مگابایت دارد. تکنولوژی ساخت این سری هارد دیسک‌های سیگیت بسیار بالاست، زیرا ذخیره‌سازی داده‌ها در این هارد دیسک‌ها برخلاف مدل‌های پیشین که به‌صورت افقی انجام می‌گرفت، به‌صورت عمودی انجام می‌شود. مزیت ذخیره‌سازی اطلاعات به‌صورت عمودی این است که داده‌ها به‌صورت بیت به بیت ذخیره می‌گردند که خود این مسئله باعث افزایش تراکم داده‌ها شده و باعث می‌شود ذخیره‌سازی اطلاعات بیشتر و بهتر انجام شود و عملکرد هارد دیسک نیز بالا رود. در مدل های ۱ تا ۱۰ ترابایتی در دسترس می باشد.

هارد اینترنال سری ( Surveillance)

هارددیسک داخلی سیگیت مدل Surveillance برای سیستم‌های نظارتی و دوربین‌های مداربسته طراحی شده‌است؛ به گونه‌ای که قادر است مدت‌های طولانی به صورت پیوسته روشن بماند و نوشته شدن پیوسته اطلاعات روی آن هم خللی در عملکرد صحیح‌اش ایجاد نکند. برای اتصال هارددیسک به سیستم DVR به پورت SATA III نیاز است که تقریبا در هر سیستم کامپبوتری و امنیتی‌ امروزی وجود دارد. مدل Surveillance قادر است رشته‌های ویدیویی را به صورت هم‌زمان از ۳۲ دوربین امنیتی دریافت کرده و در خود ذخیره کند. مدیران شبکه‌های بزرگ‌تر می‌توانند تا ۱۶ عدد از این هارددیسک‌ها را در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار دهند و فضای بیشتری را به دست آورند. از آنجایی که یک حسگر برای جبران لرزش‌های ناشی از کنار هم قرار گرفتن این هارددیسک‌ها درون این مدل وجود دارد، می‌توان به هم‌زیستی مسالمت‌آمیز تعداد زیادی از این هارددیسک‌ها در کنار یکدیگر دل خوش کرد. این هارددیسک به صورت Native از قابلیت RAID پشتیبانی می‌کند تا بتوانید چینش‌های متفاوتی از هاردیسک‌ها را در کنار یکدیگر داشته‌باشید و حتی به سطوح بالاتری از امنیت داده‌ها دسترسی پیدا کنید. سیگیت در این هارددیسک، بهترین سطح از کیفیت تولید خود را به نمایش گذاشته‌است؛ دلیل این مدعا، زمان یک میلیون ساعتی است که بین وقوع هر خطای ذخیره‌سازی و خطای بعدی (MTBF) وجود دارد. هارددیسک Surveillance را می‌توان در ظرفیت‌های بین یک تا شش ترابایت تهیه کرد.

هارد اینترنال سری (NAS)

هارد دیسک‌های سری NAS سیگیت همانطور که از نامشان هم پیداست برای استفاده درون NAS (ذخیره‌سازهای تحت شبکه) طراحی و تولید شده‌اند و سازگاری و عملکرد آن‌ها با انواع ذخیره‌سازهای تحت شبکه، در شرایط صنعتی و در کمپانی سیگیت کاملا تست شده است. این سری از هارد دیسک‌ها قادرند بهترین عملکرد و بیشترین ظرفیت ذخیره‌سازی را برای ذخیره‌سازهای ۱bay تا ۵bay فراهم سازند. تحمل این هارد دیسک در برابر لرزش همراه با پایداری و عمر بالای آن همچنین وجود نرم‌افزار NASWorks که برای هارد دیسک‌های سیگیت طراحی شده و قادر است از طریق کنترل خطا در بازیابی اطلاعات و ارایه تنظیمات قدرت، عملکرد هارد دیسک را بهبود ببخشد و باعث می‌شوند تا شما به این هارد دیسک برای ذخیره‌سازی اطلاعات خود، اطمینان کامل داشته باشید. این هارد دیسک برای انتقال اطلاعات از رابط SATA III بهره می‌برد و قادر است حداکثر سرعت ۱۸۰ مگابایت بر ثانیه را به شما ارایه دهد.

هارد اینترنال سری (Constellation)

هارد دیسک‌های سری کانستلیشن (Constellation) سیگیت جزو هاردهای بسیار عالی این کمپانی هستند و از هد ۳٫۵ اینچی، رابط پرسرعت SATA III با سرعت انتقال ۶ گیگابیت بر ثانیه و سرعت چرخش ۷۲۰۰ دور در دقیقه (۷۲۰۰rpm) بهره می‌برند. سری کانستلیشن با دو حافظه کش۶۴ و ۱۲۸ مگابایت تولید می‌شوند و هارد دیسک مورد نظر ما از حافظه کش بسیار عالی ۱۲۸ مگابایت بهره می‌برد. تکنولوژی ساخت این سری از هارد دیسک‌های سیگیت بسیار بالاست، زیرا ذخیره‌سازی داده‌ها در این هارد دیسک‌ها برخلاف مدل‌های پیشین که به‌صورت افقی انجام می‌گرفت، به‌صورت عمودی انجام می‌شود. مزیت ذخیره‌سازی اطلاعات به‌صورت عمودی این است که داده‌ها به‌صورت بیت به بیت ذخیره می‌گردند که خود این مسئله باعث افزایش تراکم داده‌ها شده و باعث می‌شود ذخیره‌سازی اطلاعات بیشتر و بهتر انجام شود و عملکرد هارد دیسک نیز بالا رود.هاردهای سری Constellation در سه نوع

constellation es

 constellation es2

constellation es3

ارائه شده است.

هارددیسک های سری Constellation ES3 ظرفیت های بالایی را بدون قربانی کردن کیفیت و کارایی ارائه می کنند. به گونه‌ای که در حجم های بالا هم می توان دسترسی مطمئنی به داده‌های طبقه بندی نشده داشت.سری Constellation ES3 تا ۲۵ درصد کارایی هارددیسک‌های Nearline (مخفف Near Online) را ارائه می کند که باعث می‌شود زمان دسترسی به اطلاعات هارددیسک و خواندن و نوشتن کمتر شود. این هارددیسک‌ها با توجه به کیفیتی که ارائه می‌دهند، بهترین گزینه ممکن را در هزینه کلی تصاحب (TCO) به مشتری می دهند. ساخته شده بر اساس نسل هشتم پلتفرم امتحان پس‌داده سیگیت (Seagate) و بهینه‌شده برای کارکرد بلندمدت ارائه تکنولوژی پاک کردن سریع و امن حجم عظیم داده‌های روی هارددیسک (SED) که قابلیت اطمینان بالایی دارد.

هارددیسک‌های Constellation ES3 با میانگین مصرف توان کمتر از ۱۱٫۸۶ وات فعالیت می کنند که آنها را به یکی از کم‌مصرف ترین راهکارهای موجود در بازار تبدیل می کند. البته می‌توان با فعال‌کردن فناوری Seagate PowerChoice تا میزان ۵۴ درصد هم در انرژی مصرفی صرفه‌جویی کرد. ۱٫۴ میلیون ساعت برای MTBF (میانگین زمان بین خطاها) و ۰٫۶۳ درصد برای AFR، راهکاری با بالاترین سطح اطمینان را در میان درایو‌هایِ دائما فعال به ارمغان می‌آورد. استفاده از رابط SAS با نرخ انتقال تا ۱۲Gbps و SATA با نرخ انتقال تا ۶Gbps و با قابلیت تصحیح خودکار خطاها (Advanced Error Correction) ,و استفاده از موتور در بالای بدنه و با بهره گیری از قابلیت های کاهش لرزش (برای محیط‌های چند درایوی NAS ها) و بهره‌گیری از سنسور تشخیص رطوبت حافظه ای قابل اطمینان و همیشه در دسترس برای دنیای x724 را به وجود اورده است.

استفاده از فناوری SED (درایو خود-رمزگذار) و ISE (پاک کردن آنی و امن) هارددیسک‌های Constellation را به انتخاب ایده‌آلی برای سازمان‌های دولتی و نهاد‌های امنیتی تبدیل می کند. با استفاده از قابلیت ISE می‌توان تمام اطلاعات ذخیره شده روی هارددیسک را در کمتر از یک ثانیه پاک و غیر‌قابل دسترسی کرد و فضایی امن و غیرقابل دسترسی برای بیگانه‌ها را ایجاد کرده است.

Seagate در این هارددیسک از حافظه کش ۱۲۸ مگابایتی ساخت شرکت Windbond  استفاده کرده است. وجود این حجم از حافظه کش، هیچ داده‌ای در صف انتظار نوشتن نخواهد ماند و هیچ بیتی در فرآیند انتقال از بین نمی رود.

Seagate Constellation ES3 با داشتن امکانات قابل توجه و با در نظر‌گرفتن بهبودهایی که نسبت به نسل‌های پیشین در آن به وجود آمده است می‌تواند انتخاب مناسبی برای محیط‌های تجاری و Storage Server ها باشد. به گونه‌ای که سخت می توان نکته ای منفی برای آن پیدا کرد.

هارد اینترنال سری(۳۵SV)

هارد دیسک‌های سری SV35 سیگیت جزو هارد دیسک‌های خوب این کمپانی هستند که از هد ۳٫۵ اینچی، رابط پرسرعت SATA III با سرعت انتقال ۶ گیگابیت بر ثانیه و سرعت چرخش ۷۲۰۰ دور در دقیقه (۷۲۰۰rpm) بهره می‌برند. سری SV35 با حافظه کش۶۴ مگابایت تولید می‌شوند و  برای کاربردهای نظارتی و دوربین‌های مداربسته طراحی و تولید شده‌اند.

هارد اینترنال سری (Archive HDD )

هارددیسک‌های اینترنال سری Archive HDD شرکت سیگیت ، برای افرادی ساخته شده‌اند که اهل آرشیو کردن فایل‌های حجیم و خیلی بزرگ هستند و باید همواره آرشیو عظیمی از عکس‌ها و فیلم‌های قدیمی داشته‌باشند. نسخه ۸ ترابایتی این مدل یک هارددیسک اینترنال ۳٫۵ اینچی است و از رابط پرسرعت SATA 3.0 بهره می‌برد. به کمک چنین رابطی، می‌توانید اطلاعات خود را با حداکثر سرعت ۱۹۰ مگابایت بر ثانیه انتقال دهید. سیگیت، این محصول را به گونه‌ای طراحی کرده‌است که در صورت استفاده طولانی‌ مدت از آن هم مشکلی برایش پیش‌ نیاید. میانگین میزان انتنظاری که باید از این هارددیسک باکیفیت داشت، انتقال سالانه ۱۸۰ ترابایت داده‌است که مقدار بسیار مطلوبی است و نیاز سخت‌گیرترین افراد را هم برطرف می‌کند. در طراحی چنین محصولی با این ظرفیت عظیم ذخیره‌سازی، از شش دیسک مغناطیسی استفاده شده‌است که هر کدام از آن‌ها ۱٫۳۳ ترابایت ظرفیت دارند و اطلاعات‌شان به‌وسیله ۱۲ عدد هد (Head) مغناطیسی خوانده و نوشته‌ می‌شود.

هارد اینترنال سری (Terascale)

سیگیت در Terascale مجموعه مناسبی از امکانات را با هزینه ای مناسب گرد هم آورده است. به طبع، اولین فاکتوری که برای خرید هارد‌دیسک مورد توجه قرار می گیرد، ظرفیت آن است. هارد‌دیسک های Terascale در ظرفیت های یک، دو، سه و چهار ترابایت تولید شده‌اند و بر اساس آنچه سیگیت ادعا می‌کند، پایین‌ترین نسبت هزینه به ازای هر گیگابایت را دارند. از آنجا که سری محصولات Terascale برای مصارف تجاری ساخته شده‌اند، می توان از آنها انتظار کارایی طولانی مدت بیست و چهار ساعته و هفت روز هفته‌ای داشت. سیگیت مدعی است این هارد‌دیسک‌ها مصرف توان بسیار پایینی دارند و در حالت عادی تنها ۶٫۴۹W مصرف می کنند؛ توانی که ۲۹ درصد کمتر از هارد دیسک های مشابه است.صفحه‌های ذخیره‌سازی Terascale با سرعت ۵۹۰۰RPM می چرخند؛ اما این هارد دیسک می تواند در حالت Burst Mode به سرعت ۷۲۰۰RPM هم دست پیدا کند. سیگیت از اینترفیس ۶Gb/s در این هارد‌دیسک‌ها استفاده کرده‌است که داده‌ها را سرعت انتقال بالایی جابجا می‌کند. در کنار تمام موارد یاد شده می توان نکات مثبت دیگری را هم به مشخصات هارد دیسک Terascale اضافه کرد:

 1. قابلیت BBM (Bad Block Management) که به هارد دیسک در مدیریت سکتور‌های آسیب دیده کمک می‌کند تا بتوان با وجود خراب شدن بعضی از سکتور‌ها، بازهم از کلیت هارد استفاده کرد.
 2. قابلیت SED (Self-Encrypting Drive) که تمام داده هایی که بر روی هارد‌دیسک کپی می‌شوند را به صورت خودکار رمزگذاری می کند. در این حالت مطمئن خواهید بود که دیگران به اطلاعات دخیره شده روی هارد دیسک دسترسی پیدا نخواهند کرد.
 3. قابلیت ISE (Instant Secure Erase) که به درخواست کاربر، تمامی اطلاعات ذخیره شده بر روی هارد دیسک را با استفاده از روش «کریپتوگرافی» (Cryptography) در کسری از ثانیه نابود یا غیر قابل خواندن می کند. به عنوان مثال، در نسخه‌ی سه ترابایتی مجهز به این فناوری می توان کل فضای هارد دیسک را در عرض سیزده میلی ثانیه پاک کرد.

Terascale در نهایت، انتخابی مناسب برای کسانی است که به حجم ذخیره سازی بالا و قیمتی مناسب فکر می کنند.

هاردهای اکسترنال

هارد دیسک های اکسترنال به دوسته Portable وDesktop تقسیم می شوند. هارد اکسترنال های Portable یا قابل حمل هارد های کوچکی هستند که از طریق پورت USB به رایانه اتصال پیدا می کنند , دقیقا مانند یک فلش با حجم بالا کار می کنند و کار کردن با آن ها بسیار ساده است.اما هاردهای اکسترنال  Desktop در اندازه های بزرگتری به بازار عرضه می شوند و به این دلیل بسیار سنگین هستند و حجم زیادی هم دارند همچنین کمتر توسط کاربران معمولی استفاده می شوند .کاربرد آنها بیشتر در زمینه ی ذخیره سازی اطلاعات ممحلی و پشتیبان گیری است.به دلیل ظرفیت زیادی که دارند بیشتر توسط سازمان های خاص برای پشتیبان گیری از حجم زیادی از اطلاعات به کار گرفته می شوند. البته از جمله مزیت های این دسته از هارد ها می توان به سرعت بسیار بالای آن ها در انتقال داده ها اشاره کرد.

هاردهای اکسترنال سری (Seagate Backup Plus Portable)

هارددیسک اکسترنال Backup Plus Portabe شرکت سیگیت ، یک رسانه‌ی ذخیره‌سازی برای فایل‌های حجیم است. این هارددیسک تنها در ظرفیت چهار ترابایت تولید شده‌است و قادر است تا مدت‌های طولانی، خیال‌تان را از بابت فضای ذخیره‌سازی راحت کند. در اختیار داشتن چهار ترابایت در هارددیسک اکسترنالی که به‌راحتی قابل حمل است، یک موهبت محسوب می‌شود؛ زیرا قریب به اتفاق هارددیسک‌های اکسترنال موجود، حداکثر دو ترابایتی هستند. هرچند که شرکت سیگیت برای تعبیه‌ی چنین فضایی در یک هارددیسک اکسترنال مجبور بوده تا بدنه‌ی محصول را ضخیم‌تر کند، اما این افزایش ضخامت کاملا توجیه‌پذیر است و بکاپ‌پلاس پرتابل هنوز هم جذابیت ظاهری خاصی دارد. بدنه‌ی این هارددیسک، فلزی است و مقاومت بالایی در برابر ضربه‌های احتمالی دارد، اما ضدضربه نیست و نمی‌توان انتظار تاب‌آوردن در برابر سقوط از ارتفاع را از آن داشت. برای وصل کردن هارددیسک بکاپ پلاس پرتابل به کامپیوتر، یک پورت USB 3.0 در نظر گرفته شده‌است که سرعت انتقال بالایی دارد و تقریبا در تمام کامپیوترهای دسکتاپ و لپ‌تاپ امروزی وجود دارد. این هارددیسک را می‌توان به آرشیو دارها و افرادی توصیه کرد که دغدغه اصلی‌شان، تمام شدن فضای ذخیره‌سازی است.

هاردهای اکسترنال سری (Seagate Backup Plus Ultra Slim)

یک هارد شیک و دارای ‌استایل است که برای خوش‌سلیقه‌ها ساخته شده‌است. شرکت سیگیت تمام توان و تجربه‌ی خود را به کار بسته‌است تا بکاپ پلاس آلترا اسلیم (Backup Plus Ultra Slim) ضخامت فوق‌العاده کمی داشته‌باشد. نتیجه‌ی این تلاش، هارددیسکی با قطر تنها ۹٫۶ میلی‌متر است که در زمان رونمایی، به عنوان باریک‌ترین هارددیسک اکسترنال جهان معرفی شد. در طراحی ظاهر این هارد اکسترنال از الگویی استفاده شده‌است که شباهت زیادی با الگوی لانه‌زنبوری دارد؛ با این تفاوت که سلول‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن به جای شکل شش‌ضلعی، دایره‌ای هستند. هوشمندی طراحی به کار گرفته شده از جانب سیگیت در این هارددیسک تنها به این الگو محدود نمی‌شود و در زمینه‌ی رنگ هم شاهد استفاده از دو رنگ طلایی و پلاتینیوم (نقره‌ای) هستیم. این دو رنگ که گویی در ذات خود با مفهوم لوکس‌بودن پیوند خورده‌اند، حس خوبی از یک کالای باکیفیت و شیک را انتقال می‌دهند و می‌توانند بیانگر شخصیت کمال‌گرای مصرف‌کننده خود باشند.

هارداکسترنال سری (Seagate Expansion PortableSeagate Backup Plus Ultra Slim)

یکی از هارددیسک‌های ساخت سیگیت، مدل اکسپنشن پرتابل (Expansion Portable) است که توانست چندین سال در بازار محصولات الکترونیکی دوام بیاورد و بازخوردهای مناسبی برای شرکت سازنده‌اش داشته باشد. به همین دلیل، شرکت سیگیت به فکر ایجاد تغییرات جزیی در محصول موفق قبلی افتاد و سعی کرد با چند تغییر ظاهری ساده، به نوعی اکسپنشن پرتابل را به‌روزرسانی کند. نتیجه‌ی این تصمیم به تولید هارددیسکی منجر شد که از لحاظ ظاهری زیباتر شده و در مقایسه با ظاهر ساده‌ی مدل قبل، با زمانه‌ هماهنگ‌تر است.

قسمت جلویی یا به‌عبارتی همان صورت (Face) دستگاه، از موزاییک‌هایی مربعی تشکیل شده‌ که کنارهم قرار گرفته‌اند. این ظاهر جدید، هارمونی خاصی دارد و اکسپنشن پرتابل جدید را کاملا از هم‌نسلانش جدا می‌کند. این هارددیسک اکسترنال با استفاده از رابط USB 3.0 به کامپیوتر وصل می‌شود؛ پورت USB 3.0 قابلیت پشتیبانی از نسخه‌های قدیمی‌تر را هم دارد و چنانچه از کامپیوتری استفاده می‌کنید که به پورت USB 2.0 یا USB 1.1 مجهز است، مشکلی از بابت ناسازگاری نخواهید داشت. برق موردنیاز برای کارکردن هارددیسک از طریق همان کابل USB تامین می‌شود و به این ترتیب، دیگر به همراه ‌داشتن یک آداپتور حجیم و سنگین نیازی نخواهید داشت. سیستم‌‌عامل ویندوز، اکسپنشن پرتابل جدید را به‌سرعت و بدون نیاز به نصب هیچ برنامه‌ای شناسایی می‌کند و قادر است اطلاعات را از روی آن بخواند یا روی آن کپی کند. همه ‌چیز به سادگی و در کمال راحتی کاربر انجام می‌شود؛ بنابراین برای راحت‌تر زندگی کردن، به یک هارددیسک سیگیت مدل اکسپنشن پرتابل جدید نیاز است.

هارد اکسترنال سری (Seagate Wireless Plus)

این هارد دیسک اکسترنال سبک و ظریف طراحی شده است و قادر است به دو صورت بی‌سیم و باسیم به دستگاه‌های مختلف متصل شود. این محصول دارای یک باتری لیتیوم-یونی قابل شارژ داخلی می‌باشد که این امکان را به شما می‌دهد که همه جا بدون نیاز به برق و کابل USB به اطلاعات درون هارد به صورت بی‌سیم دسترسی داشته باشید. کمپانی سیگیت اعلام کرده است که باتری این هارد دیسک قادر است تا ۱۰ ساعت به صورت بی‌سیم برای شما فیلم پخش کند. Wireless Plus این توانایی را دارد که یک فیلم‌ HD را با ۳ دستگاه مختلف به صورت همزمان به اشتراک بگذارد. محدوده پوشش‌دهی این هارد دیسک به صورت بی‌سیم تا ۱۰ متر می‌باشد.

هارد اکسترنال سری (Seagate Backup Plus Desktop)

هارد Backup Plus Desktop یک هارد دیسک ۳٫۵ اینچی و بسیار کارآمد جهت محافظت از فایل‌های شما می‌باشد. این هارد اکسترنال تا کنون در حجم‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ترابایتی طراحی و تولید شده است و در حال حاظر از محدود برندهایی است که با ظرفیت بالا در بازار موجود است. این هارد دیسک به سادگی و تنها با یک کلیک از تمام زندگی دیجیتالی شما نگهداری می‌کند، نسخه پشتیبان یا بک‌آپ می‌گیرد و یا آن‌ها را به اشتراک‌ می‌گذارد، آن هم بدون اینکه مزاحمتی در سایر بخش‌های روزمره شما ایجاد کند. از ویژگی‌های این هارد دیسک می‌توان به انتخاب‌های ساده و روان برای نگهداری فایل‌ها و گرفتن بک‌آپ، ذخیره خودکار عکس‌های شبکه‌های اجتماعی، قابلیت به اشتراک گذاشتن عکس‌ها و ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی تنها با یک کلیک، اشاره کرد. Backup Plus از خانواده هاردهای اکسترنال سیگیت است که به شما اجازه می‌دهد تا با عکس‌ها و فیلم‌های خود فراتر رفته و از هر آنچه در زندگی دیجیتالی‌تان است، حفاظت نمایید. با استفاده از این هارد دیسک و سیستم پشتیبان‌گیری آن، حتی اگر اطلاعات موجود بر روی کامپیوتر شخصی شما از بین بروند، آن را در درایو سیگیت خود به صورت بک‌آپ خواهید داشت به همین دلیل ابزاری بسیار مناسب برای افرادی است که با وب‌سایت‌ها سروکار دارند و برای طراحان وب و یا نرم‌افزار نیز کاربرد زیادی دارد. استفاده از این هارد دیسک راحت است، برای اتصال نیاز به نصب نرم‌افزار یا درایور خاصی نیست و پشتیبان‌گیری تنها با چند کلیک ساده صورت می‌گیرد. رابط ارتباطی آن پورت USB 3.0 است که سرعتی بسیار بالا شما ارایه می‌دهد. Backup Plus Desktop انرژی مورد نیاز خود را از یک آداپتور برق خارجی تامین می‌کند. این هارد دیسک از نسل‌ قبلی پورت USB یعنی USB 2.0 هم پشتیبانی می‌کند.

انواع هاردها

هاردها دارای قسمت چرخانی بر روی دیسک ذخیره سازی هستند. عموما هرچه سرعت چرخش روی این دیسک ها بیشتر باشد، سرعت خواندن و نوشتن اطلاعات نیز بالاتر است. هاردها از نظر سرعت چرخش انواع مختلفی دارند که شامل ۵۴۰۰، ۷۲۰۰، ۱۰۰۰۰و ۱۵۰۰۰ دور دردقیقه هستند. با افزایش سرعت چرخش سرعت دسترسی به اطلاعات بالا می رود اما در عین حال میزان مصرف انرژی دستگاه و همچنین صدا و لرزش تولید شده نیز بیشتر می شود. و هزینه های نگهداری سیستم را بالا می برد.

هارد های رایج در دو سایز استاندارد تولید می شوند:

 سایز بزرگ  ۳٫۵ اینچی(LFF) 

سایز کوچک  ۲٫۵ اینچی(SFF)

هارد IDE

از ۱۹۸۶ این نوع از هارد دیسک ها موجود بوده است. کلمه IDE مخفف Integrated Drive Electronics می باشد که به آن ATA یا PATA نیز اطلاق می شود که اشاره دارد به Parallel Advanced Technology Attachment و کلمه Parallel به معنای موازی است یعنی هارد موازی کاری می کند منظور کابل هارد است که تقسیم کننده داده های Pins می باشد اطلاعات را ارسال می کند و از طرف دیگر همزمان دریافت می کند این اسم بعد از ظهور هارد SATA  در سال ۲۰۰۳ بر آن اطلاق شد. انتقال داده ها در این نوع هارد با سرعتی مابین ۵ الی ۱۳۳ مگابایت انجام می گیرد.

هارد SATA

به خاطر سرعت دادن انتقال داده ها بین هارد و کامپیوتر این نوع هارد در سال ۲۰۰۳ ظهور پیدا کرد. حافظه های (ATA Serial (SATA جایگزین سیستم (ATA Parallel (PATA شدند. برتری های این سیستم شامل نیاز به طول کمتر کابل، هزینه کمتر، انتقال سریعتر اطلاعات ، و ارتباطات بهینه تر است. نسل اول این دیوایسها از سرعت ارتباطی ۵٫۱G/Sپشتیبانی می کرد اما با نیاز روزافزون به سرعت بیشتر نسل های بعدی این اینترفیس با سرعت بالاتر تولید شد. در نسل دوم سرعت انتقال اطلاعات به۳G/Sرسید که دو برابر نسل قبلی است. در سال ۲۰۰۹ استاندارد جدیدتر ۰٫۳ SATA معرفی شد که سرعت انتقال اطلاعات به۶G/S رسید. اکثر هارد درایو های پشتیبانی کننده از SATA 3GوSATA 6G به هم متصل می شوند ولی در اتصالات۳G به ۶G سرعت کمتر۳G مورد استفاده مشترک قرار می گیرد. در هارد ساتا سرعت انتقال داده ها به ۶۰۰ مگابایت می رسد و بر خلاف کابل IDE یک هارد دیسک را حمل می کند.

هارد SCSI

SCSI کلمه اختصاری Small Computer Systems Interface می باشد که اشاره دارد به ورودی (سوکت) برای وصل شدن چاپگر یا هر دیسک دیگری یا اسکنر و هر چیزی که دسترسی و اجازه به اتصال برای خروجی SCSI را دارد. طراحی آن از طرف شرکت اپل می باشد سرعت انتقال داده ها در سال ۱۹۸۶ به ۵ مگابایت می رسید. در این نوع هارد می توان مستقیما به RAM متصل شد بدون در نظر گرفتن CPU البته برای سرورهای زیاد و پایگاه داده هایی بالا مناسب است و سازگاری با کاربر عادی ندارد و خیلی کم مادربردی پیدا می شود که این نوع هارد را پشتیبانی کند لذا به کارت کنترل مخصوص SCSI یا SAS نیاز هست. این نوع هاردها از فن آوری Raid پشتیبانی می کنند.

هارد SAS

این هارد توسعه یافته هاردSCSI است و SAS مخفف Serial Attached SCSI می باشد سرعت انتقال در این نوع هارد تقریبا ۷۶۸ مگابایت می رسد که نسبت به هر یک از هارد دیسک های قبلی سریعتر است و چرخش دیسک های این هارد در هر دقیقه از عوامل اساسی تعیین کنند سرعت آن می باشد. در هارد SAS تعداد چرهش دیسک ها ۷۲۰۰ تا ۱۵۰۰۰ RPM می باشد. این هاردها از نظر فضا نسبت به انواع قبلی کمتر و گران هستند و نیاز به پاور قدرتمندی برای اجراء دارد به همین خاطر غالبا در سرورها مورد استفاده واقع می شود و خیلی کم کاربری عادی هم استفاده می کند این نوع هارد از Hot plugging پشتیبانی می کند که امکان جدا کردن هارد از سیستم در اثناء کار وجود دارد مثل اینکه فلش وصل باشد بدون اینکه اطلاعات موجود روی آن از دست برود.

نوع انتقال اطلاعات SAS همانند طرحی که در قدیم استفاده می شده است ترتیبی و یا نقطه به نقطه بوده و از انتقال موازی بهره نمی گیرد. در واقع در توضیح دقیق می توان گفت رابط ها و یا پورت ها در هارد دیسک SAS به صورت Parallel نیستند که در هارد های SATA استفاده می شد بلکه از نوع Serial Bus می باشند. تفاوت این دو نوع رابط در نوع اتصال و سرعت انتقال می باشد. در رابط های موازی یا Parallel به علت انتقال موازی اطلاعات پهنای باند در بین موارد و دستگاه های مختلف به اشتراک گذاشته می شود و نیازمند پهنای باند بیشتری می باشد اما در Serial Bus های هارد های SAS تمامی پهنای باند یک ارتباط به همان دستگاه تخصیص می یابد که موجب افزایش سرعت انتقال می گردد. سرعت انتقال اطلاعات در این هاردها ۳G/S ، ۶G/S و ۱۲G/S است.

هارد SSD

SSD مخفف Solid State Drive می باشد. هارد دیسک های وضعیت جامد (SSD) آخرین فناوری درایو تا به امروز است که وارد صنعت کامپیوتر شده است. این درایو ها به طور کامل با گونه های قدیمی فرق دارند زیرا از قطعات متحرک ساخته نشده است. همچنین برای ذخیره داده از مغناطیس استفاده نمی کنند. بجای آن از فناوری فلش مموری استفاده می کنند. در این هارد دیسک ها از مدارهای مجتمع (IC) یا قطعات نیمه هادی برای ذخیره دائمی داده استفاده می شود، حداقل تا زمانیکه پاک شوند.  این نوع هارد در مقایسه با هارد HDD سرعت بیشتری دارد و در انتقال داده ها از سرعت بالایی برخوردار است که بیشتر در ویندوز مورد استفاده قرار می گیرد و اجراء برنامه و بازیها روی این هارد خیلی سریعتر نسبت به HDD اجراء می شوند. از نظر مصرف برق نیز بهتر کار می کند و لذا باصرفه است که در لپ تاپها این تاثیر بیشتر نمود پیدا می کند و وزن نسبتا کمی دارند.

برخی از لپ تاپ ها از هر دو هارد درایو سنتی و وضعیت جامد استفاده می کنند. این عمل با استفاده از فناوری پاسخ هوشمند (Smart Response Technology)انجام می شود. مزیت آن سرعت بالای اجرای SSD و ظرفیت بالای HDD است.

رنگ بندی هاردهای وسترن دیجیتال

یکی از برندهای هارد های اینترنال هاردهای وسترن دیجیتال هستند که دارای رنگ بندی های مختلف هستند. در این مقاله سعی داریم معنی و مفهوم هر رنگ در این برند معروف را مورد بررسی قرار دهیم.

رنگ سبز:

از آنجایی که سبز نماد طبیعت و طبیعت دوستان می باشد به طور معمول برای معرفی محصول بهینه  و کم مصرف از این رنگ استفاده می شود. در مورد هاردهای وسترن سبز نیز این موضوع صدق می کند. این نوع هاردها سرعت و مصرف کمی دارند و با تکنولوژی intellipower سرعت هارد تنظیم می شود. به علت سرعت کمی که دارند برای کارهای محاسباتی توصیه نمی شود. این هارد برای کسانی که اهل آرشیو کردن اسناد مختلف هستند مناسب است و برای ذخیره اطلاعات در حجم بالا استفاده می شود. از این نوع هاردها می توان در کنار هاردهای سریع به عنوان هارد دوم استفاده کرد این نوع هارد کمترین قیمت را در بین دیگر هاردها دارد. چنانچه قصدتان از خرید هارد آرشیو فیلم، موسیقی یا عکس است این نوع از هارد وسترن گزینه ی مناسبی برای شما خواهد بود.

رنگ آبی:

رنگ آبی این نوع از هاردها به عنوان هاردهای اصلی شناخته می شوند به این معنی که قبل از رنگ بندی، این نوع هاردها تولید می شده اند. این نوع از هارد ها با توجه به قیمت مناسب و سرعت قابل قبول برای کامپیوترهای خانگی و کارهای روزمره مناسب هستند، مصرف بیشتری نسبت به هاردهای سبز رنگ دارند اما عملکردشان بهتر است.

رنگ مشکی:

هاردهای مشکی که کارایی بالایی دارند برای کارهای محاسباتی و سرعتی مثل بازی ها مناسب هستند. در عمل هاردهای مشکی بسیار شبیه به هاردهای رده بالای آبی هستند اما لرزش کمتر، الگوریتم بهینه شده برای دستیابی به اطلاعات از مزایای این هارد نسبت به هارد آبی است. در ضمن در هاردهای مشکی از دو پردازنده استفاده می شود. از دیگر تفاوت های این دو هارد می توان به تفاوت در حداکثر مقدار کش، سرعت چرخش یا RPM و ظرفیت هارد مشکی نسبت به هارد آبی نام برد.

رنگ قرمز:

این نوع از هارد وسترن به علت توانایی در کار کردن شبانه روزی بدون عیب و ایراد برای استفاده در شبکه طراحی شده است و در دستگاه NAS شبکه استفاده می شود.

رنگ بنفش:

هاردهای وسترن رنگ بنفش برای دستگاه های DVR و NVR (سیستمهای حفاظتی مثل دوربین های مدار بسته) استفاده می شوند. این دستگاه ها برای ضبط ویدیو به هارد نیاز دارند. این رنگ دو مدل دارد که مدل WD purple برای دوربین های معمولی استفاده می شود و توانایی پشتیبانی از ۳۲ دوربین را دارد. و مدل WD Purple NV برای سیستم های مدار بسته تحت شبکه استفاده شده و ۶۴ دوربین را پشتیبانی می کند.

رنگ طلایی:

این رنگ برای مرکز داده یا دیتا سنتر مناسب می باشد و به این منظور طراحی شده است. هاردهایی که در دیتا سنتر استفاده می شوند باید قابل اطمینان بوده و سرعت بالا داشته باشند همچنین لرزش کم داشته و بتوانند در گرمای بالا نیز کار کنند. سری طلایی هارد های وسترن این ویژگی ها را دارند و از دو پردازنده نیز استفاده می کنند.

نگهداری از چاپگر

پرینترهای جوهر افشان بسیار ارزانتر از پرینترهای لیزری هستند. اما قیمت کارتریج های جوهری آنها نسبت به قیمتشان بسیار گران است.
پس بیشتر توجهات به جای حفظ و نگهداری از پرینتر به کارتریجها معطوف شده است.

برای نگهداری از این کارتریجها چند نکته مهم هستند

 • پس از اتمام کارتریج سریعا نسبت به شارژ آن اقدام کنید. بهتر است وقتی اولین آثار تمام شدن جوهر کارتریج ها را مشاهده کردید وقت را تلف نکنید و سریعا کارتریج را از پرینتر خارج کنید و پس از بسته بندی، جهت شارژ کارتریج اقدام کنید.
 • هرگز با کارتریجی که جوهرش تمام شده است اقدام به گرفتن پرینت نکنید. خشک کار کردن هدکارتریج باعث استحکاک بر روی کاغذ شده و ممکن است کارتریج را بسوزاند.
 • برای تمیز کردن جوهر خشک شده در هد کارتریج از دستمال مرطوب استفاده نکنید بهتر است از مایع مخصوص این کار استفاده شود.
 • در هنگام تعویض کارتریج دست شما مرطوب یا چرب نباشد. زیرا باعث آسیب رساندن به کارتریج می شود.
 • اگر برای مدتی طولانی قصد استفاده از پرینتر را ندارد کارتریج ها را خارج کرده و در پوش آنها را بگذارید و به صورتی که هد آنها پایین باشد در جعبه مخصوص کارتریج نگهداری کنید.
 • سعی کنید هر چند روز یکبار از پرینتر خود استفاده کنید تا کارتریج ها خشک نشوند.

این کارتریجها را می توان پر کرد که قیمت هر بار پر کردن آنها حدودا ۲۰۰۰۰تومان می شود که نسبت به قیمت خرید کارتریج نو بسیار به صرفه است. اما باید توجه داشت که وقتی کارتریج جوهر تمام می شود یا نزدیک تمام شدن است، اگر دقت لازم را در نگهداری از آن به عمل نیاورید، سریع خشک می شود و دیگر نمی توان آن را پر کنید. بدین ترتیب، مجبورید پولی بیشتری بابت خرید کارتریج نو بپردازید .
برای بسته بندی کردن کارتریج و حمل آن می توانید به روش زیر اقدام کنید .
پس از خارج کردن کارتریج از پرینتر (حتما دقت کنید که انگشتان دستتان هد و لایه حساس تماس کارتریج به پرینتر را لمس نکند)، سپس کارتریج را در کیسه پلاستیکی قرار دهید.
هنگامی که قصد شارژ کارتریج را دارید دقت کنید که از جوهر مخصوص و مرغوب استفاده کنید. در هنگام شارژ از پرکردن زیاد کارتریج خوداری کنید چون جوهر اضافی از هد کارتریج نشت می کند و باعث آسیب رسیدن به پرینتر می شود.

استفاده از کنسول مديريت چاپگر در شبکه‌ها

در سیستم‌عامل ویندوز سه مجموعه تنظیمات برای پرینترها وجود دارد که عبارتند از:

Printing Preferences / Printer Properties / Print Server Properties

در قسمت Print Server Properties تنظیمات پرینت‌سرور و نیز برخی تنظیمات عمومی مربوط به پرینترهای نصب شده را می‌توان انجام داد.

از منوی استارت Devices and Printers را انتخاب کنید. یکی از پرینترهای موجود را در حالت انتخاب قرار دهید سپس از نوار ابزار بالای صفحه، گزینه‌Print server properties را انتخاب کنید.

در سربرگ Forms نام و مشخصات Form های پیشفرض موجود برای پرینترها را مشاهده می‌کنید. گزینه‌های پیش‌فرض را نمی‌توانید حذف کنید؛ اما می‌توانید با انتخاب گزینه‌Create a new form یک فرم جدید ایجاد کنید. با انتخاب این گزینه، فیلدهای Paper size و Printer area margins فعال خواهد شد. طول و عرض فرم موردنظرتان را وارد، سپس حاشیه‌های آن را نیز تعیین کنید. در قسمت Form name نامی برای فرم‌تان وارد کرده و بعد با انتخاب دکمه‌Save form آن ‌را ذخیره کنید.

در سربرگ Port، اطلاعات مربوط به تمامی پورت‌ها و این که هر کدام از پرینترها از چه پورتی استفاده می‌کنند، قابل مشاهده‌ است.

سربرگ Drivers پرکاربردترین بخش Print server properties است. ممکن است تا به حال برای نصب درایور پرینترتان به مشکل برخورده باشید یا درایورهای موجود روی سیستم‌تان دچار تداخل شده و کار شما را مختل کرده ‌باشند یا این که تصمیم گرفته باشید درایور یک پرینتر را به صورت کامل از سیستم‌تان حذف کنید. تمامی این موارد در سربرگ Drivers قابل انجام است.

در این سربرگ نام و ورژن (۶۴ و ۳۲ بیتی) درایور تمامی پرینترهای نصب شده روی سیستم قابل مشاهده است. به خاطر داشته باشید اگر یک پرینتر را از قسمت Devices and Printers حذف کنید، درایور آن از سیستم‌تان حذف نخواهد شد. برای این کار باید در سربرگ Drivers نام آن پرینتر و دکمه‌Remove را انتخاب کنید. ممکن است در این مرحله از شما سوال شود که فقط مایل به حذف درایور هستید یا می‌خواهید بسته‌درایور نصب شده به صورت کامل حذف شود؛ گزینه‌موردنظرتان را انتخاب و Ok کنید. قبل از انجام عملیات حذف، توضیحاتی به صورت جزء به جزء به شما ارائه خواهد شد‌؛ این که چه فایل‌هایی از سیستم‌تان حذف می‌شود و چه فایل‌هایی و به چه علت روی سیستم‌تان باقی خواهد ماند. پس از آن با انتخاب دکمه‌Delete عملیات حذف درایور انجام و نام پرینتر موردنظر از فهرست موجود در سربرگ Drivers حذف می‌شود.

از طریق دکمه‌Add می‌توانید درایور دلخواه‌تان را به این مجموعه اضافه کنید. مثلا می‌توانید درایور ۳۲ یا ۶۴ بیتی را برای یکی از پرینترهای موجود یا درایور جدید مربوط به یک پرینتر دیگر را Add کنید.

همچنین می‌توانید با استفاده از دکمه‌Properties اطلاعات بسته‌درایور نصب شده برای هر پرینتر را جزء به جزء مورد بررسی قرار دهید. در صفحه Driver Properties مسیر ذخیره ‌درایورها و نام هر یک از فایل‌هایی که در قالب بسته درایور نصب شده‌اند، قابل مشاهده است. با انتخاب مجدد دکمه‌Properties برای هر کدام از فایل‌ها، اطلاعات کامل آن را مشاهده خواهید کرد.

در سربرگ Security می‌توانید دسترسی‌های کاربران به پرینت‌سرور را تعیین کنید. در این برگه دو گزینه‌View server و Manage server نسبت به آنچه در قسمت Printer properties توضیح داده‌شد، اضافه شده که مشخص می‌کند کدام کاربران می‌توانند تنظیمات پرینت‌سرور را ببینند یا در آن تغییر ایجاد کنند.

گزینه‌های موجود در سربرگ Advanced نسبت به آنچه در ویندوزهای قبلی قابل مشاهده بود، کمتر شده ‌است!

برای تغییرات میتوانید گزینه Change Advanced Settings  را انتخاب کنید.

می‌توانید در این سربرگ مسیر فولدر Spool را مشاهده کنید. اگر تنظیمات ذخیره اسناد ارسالی به پرینتر را انجام داده باشید، می‌توانید تمامی اسناد ارسال شده به پرینترها را در این مسیر مشاهده کنید.

فعال بودن گزینه‌ Beep on error … باعث می‌شود که هنگام بروز خطا در ارسال پرینت از سیستم دیگر، بوق زده شود!

انتخاب گزینه‌های Show information نیز باعث باز شدن یک بالن پس از اتمام دستور پرینت در Notification area می‌شود که در آن مشخصات دستور ارسال شده به پرینتر درج شده ‌است. می‌توانید این پیغام را هم برای فرامینی که به صورت Local به پرینتر ارسال می‌شود و هم برای دستورهای ارسال شده از سیستم‌های دیگر شبکه، فعال یا غیرفعال کنید.

مدیریت فرامین ارسال شده به پرینتر

در پنجره‌Devices and Printers با کلیک روی آیکون هر کدام از پرینترهای نصب شده به صفحه‌مربوط به آن هدایت خواهید شد که در آن تعداد فرامین در صف (Queue) برای آن پرینتر، وضعیت پرینتر و همچنین اندازه پیشفرض کاغذ برای پرینتر مشخص شده ‌است.

روی گزینه‌document(s) in queue کلیک کنید. در پنجره‌ای که باز می‌شود، نام تمامی دستورهایی که به پرینتر ارسال شده و در صف انتظار هستند، وضعیت هر کدام، ارسال‌کننده‌دستور، تعداد صفحات، حجم فایل ارسال شده و نیز تاریخ و زمان ارسال دستور مشخص است. در ستون Status ممکن است با عبارات مختلفی همچون error-printing یا spooling مواجه شوید ؛ همچنین اگر روی هر یک از فرامین کلیک راست کنید، گزینه‌های Pause، Restart و Cancel را نیز خواهید داشت که می‌توانید از طریق آنها، دستور را به صورت موقت متوقف کرده، دوباره به پرینتر ارسال یا حذف کنید که در این حالات، Status نیز تغییر خواهد کرد.

 

حذف کامل درایورهای پرینتردر ویندوز

مشکلی که بسیاری از کاربران با آن مواجه می شوند این است که زمانی که می خواهند درایورهای مربوط به پرینتر را پاک کنند و اقدام به نصب درایور جدید نمایند این کار را از طریق بخش programs and features واقع در control panel  انجام می دهند اما این راه در واقع درایورهای مربوط به پرینتر را پاک نمی کند!

راه حل چیست؟

برای اینکه به طور کامل درایورهای نامناسب و تمام مخلفات آن که بر روی ویندوز نصب شده است به طور کامل حذف کنبد پیشنهاد می کنیم مراحل زیر را دنبال کنید:

الف) پنجره Run را باز کنید. از ترکیب کلید پنجره و R بر روی کیبورد برای این کار می توانید استفاده کنید.

ب) در پنجره باز شده عبارت printui /s /t2 را تایپ کنید.

ج) در اینجا لیست کامل مربوط به درایور پرینترهایی که بر روی ویندوز شما نصب شده است را می توانید ملاحظه کنید. درایور مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی کلید Remove کلیک کنید.

اگر پیغام delete unsuccessful را دریافت کردید مراحل زیر را دنبال کنید:

۱) مجددا پنجره Run را باز کنید و services.msc را تایپ کنید

۲) در پنجره باز شده Printer Spooler Service را پیدا کنید. بر روی آن کلیک راست کنید سپس Properties و نهایتاً Stop را انتخاب کنید.

۳) وارد My Computer شده و مسیر زیر را دنبال کنید:

C:\Windows\System32\spool\Printer

      محتویاتی که در این پوشه می بینید را پاک کنید.

۴) مرحله ۱ را مجددا انجام داده و این بار به جای stop دکمه start را بزنید

۵) بعد از انجام این موارد شما می توانید مجددا وارد printui /s /t2 شده و این بار با موفقیت درایور مورد نظر خود را پاک کنید.

اگر تمام مراحل عنوان شده را به درستی دنبال کنید می توانید مطمئن باشید که درایورهای قدیمی مربوط به پرینتر خود را به طور کامل پاک کرده و با خیال راحت می توانید درایور های جدید را نصب کنید.

راه اندازی پرینترهای Wireless

جهت راه اندازی پرینترهای Wireless ابتدا باید تنظیمات اولیه را روی دستگاه پرینتر انجام داده؛ سپس نصب نرم افزار را از طریق کامپیوتر انجام دهید. لذا جهت شروع نصب مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. جهت تنظیمات اولیه توجه داشته باشید که در صورتی که دستگاه پرینتر دارای نمایشگر باشد؛ انجام این تنظیمات با پرینترهای بدون نمایشگرمتفاوت می باشد.
  الف) پرینترهای دارای نمایشگر:
  ابتدا دستگاه را روشن نمایید و سپس به صورت زیر تنظیمات را روی دستگاه انجام دهید:
   کلید Menu فشار دهید و سپس از مسیر:
  Menu » Network » TCP/IP   IPV4
  وارد تنظیمات شبکه Wirless شوید و گزینه DHCP را انتخاب نمایید.

ب) پرینترهای بدون نمایشگر:

درصورتی که دستگاه دارای نمایشگر نباشد؛ می­توانید از طریق نرم افزار Easy Printer Manager  وارد قسمت زیر شوید:
Easy Printer Manager  »  Device Setting  »  Network
سپس با انتخاب آیکون Assign Ipv4 Address گزینه DHCP را انتخاب نمایید:

01

 تنظیم نمودن دستگاه در این حالت باعث می شود که در هنگام نصب نرم افزار نیازی به انجام تنظیمات شبکه نباشد و دستگاه به طور اتوماتیک توسط سیستم کامپیوتر شناسایی  شده و به راحتی نصب گردد.

 1. جهت اتصال پرینتر به کامپیوتر به طور وایرلس، روی آیکون شبکه های Wireless کلیک راست نمایید؛ پس از باز شدن این پنجره بر روی گزینه Portthru کلیک کنید و دکمهConnect را فشار دهید.

02
حدود ۳۰ ثانیه صبر کنید تا ارتباط بین هر دو دستگاه برقرار گردد؛ هنگامی که مانند شکل بعدی عبارت Connected نمایش داده شد؛ می توان نصب نرم افزاری دستگاه را شروع نمود.

03

 1. در مرحله بعدی با اجرای نرم افزار درایور دستگاه، پنجره زیر نمایش داده می شود که با انتخاب قسمت Wireless Setting And Installation می توانید نصب نرم افزاری Wireless را شروع کنید:

04
 در این مرحله کابل USB را از طریق کامپیوتر به پرینتر متصل نموده و پس از انتخاب آیکون With A USB Cable روی گزینه Next کلیک کنید.

05

 1. در این قسمت نام پرینتر (Portthru) را از میان دستگاه های وایرلس مطابق شکل زیر انتخاب و سپس بر روی گزینه Advanced Setting کلیک کنید.

07

 1. در این پنجره آیکون Receive IP Address Automatically    DHCP را انتخاب نموده و برگزینه Next را کلیک نمایید.

08

 

 1. همان طور که مشاهده می کنید نرم افزار به صورت DHCP نصب می گردد. پس از مشاهده این تنظیمات گزینه Next را انتخاب نمایید.

09

 1. در این مرحله کامپیوتر جستجوی نرم افزاری را انجام می دهد و در صورت برقراری ارتباط پیغام Wireless Network Setup Complete نمایش داده می شود.
  در صورتی که قصد داشته باشید از طریق موبایل بتوانید با پرینتر به صورت WI-FI ارتباط برقرار کنید می توانید با انتخاب نمودن گزینه Yes I Want To Turn On Wi-Fi این کار را انجام دهید. تغییر نام پرینتر را می توانید از طریق Network Name انجام دهید.
  همچنین از طریق Network Key پسوورد شبکه WI-FI را تغییر دهید.
  پس از انجام این تنظیمات گزینه Next را انتخاب نمایید.

10

11

 

 1. پس از مشاهده نمودن پنجره Confirm Printer Connection و انتخاب گزینه Next در پنجره بعدی درایورهای قابل نصب را انتخاب نموده و روی گزینه Next کلیک نمایید.

12

13

 1. همان طور که مشاهده می کنید نصب نرم افزار شروع شده و پس از چند دقیقه به پایان می رسد.

14

15

 1. با مشاهده پنجره Print Test Page می توانید بدون سیم و از طریق ارتباط Wireless پرینت خود را ارسال نمایید.

16
ایرادات احتمالی:

۱٫  خطای Connecting Failure

در صورتی که در حین نصب نرم افزار با این خطا روبرو شدید؛ معمولا ایراد از عدم ارتباط اولیه کامپیوتر و پرینتر می باشد. همچنین جهت رفع عیب به مرحله شماره ۲ در نحوه نصب نرم افزار مراجعه کنید.

17

۲٫ خطای Deice Data Errorخطای فوق نشان دهنده عدم انتقال اطلاعات از کامپیوتر به پرینتر می باشد؛ در صورتی که با این خطا روبرو شدید از اتصال صحیح دستگاه به پرینتر مطمئن شوید. همچنین دستگاه پرینتر را یکبار خاموش و روشن نمایید و پس از اینکه دستگاه در حالت READY قرار گرفت؛ مجددا نصب را انجام دهید.

18

 

اشتراك گذاري پرينتر

نحوه به اشتراك گذاري پرینتر
روش هاي مختلفي براي به اشتراك گذاري پرينتر وجود دارد. ولي در همه اين روش ها بايد اين نكات را حتما دقت كنيد در غير اينصورت محال است بتوانيد اين كار را انجام دهيد :

 1. يوزري كه با آن كار مي كنيد دسترسي مديريتي داشته باشد نه يوزر عادي.
 2. حتما ابتدا پرينتر را براي اشتراك تنظيم كنيد. پرينتري كه در حالت اشتراك نباشد را نمي توانيد شير كنيد.
 3. بايد حتما در شبكه تان از TCP/IP استفاده كنيد.
 4. اگر تنظيم يا پاليسي يا نرم افزاري share local folders را از كار انداخته لازم است اين گزينه فعال شود.

براي آماده سازي پرينتر براي اشتراك گذاري يا قرار دادن پرينتر در حالت شير ، مراحل زير را انجام دهيد:

 1. به منوي Start برويد ، control panel را كليك كنيد و در كنترل پنل Printer and Faxes را باز كنيد.
 2. روي پرينتر مورد نظر راست كليك كنيد و در ليست باز شده Sharing را كليك كنيد پنجره اي باز مي شود.
 3. در تب Sharing تيك گزينه Share this printer را بزنيد و ترجيحا در كادر مربوط به Share name نامي را براي پرينتر به اشتراك گذاشته شده انتخاب و تايپ نماييد. (شايد براي اولين كار كمي بنظر پيچيده باشد ولي بعد از چند بار انجام دادن در چند ثانيه اين كار را انجام مي دهيد) انتخاب اين نام به شما كمك مي كند آسانتر پرينتر خود را بيابيد. توصيه مي كنیم از تركيب مدل پرينتر و نام دستگاه يا كاربر يا شماره اتاقي كه پرينتر در آن است يا تركيب اينها استفاده كنيد.
 4. درصورتي كه از سخت افزار متفاوت يا سيستم عامل متفاوت استفاده مي كنيد روي Additional Drivers كليك كنيد . Environment را كليك كنيد و سيستم عاملي را كه روي سيستم ديگر است انتخاب كنيد مثلا اگر شما از ويندوز اکس پی استفاده مي كنيد ولي سيستم ديگر از ويندوز ۹۸ بايد گزينه Windows 95, 98 and Me تيك خورده باشد. سپس OK را بزنيد تا درايورهاي مربوطه نصب شود. و سپس پنجره را ببنديد. در ویندوز ۱۰ نوع ۳۲ یا ۶۴ بیتی بودن ویندوز را انتخاب کنید.
 5. توجه داشته باشيد درايور براي يوزرهايي كه نسخه هاي ديگري از ويندوز را استفاده مي كنند در سي دي مربوطه هر پرینتر وجود دارد البته بجز NT 3.1 و NT 3.5 كه شامل نمي شوند.
 6. OK را بزنيد.
 7. توجه داشته باشيد اگر در محيط اكتيو دايركتوري پرينتر را پابليش كنيد يا براي عموم قرار دهيد، يوزرها مي توانند با استفاده از جستجو پرينترها را جستجو نمايند مگر آنكه محدود شده باشند.
 8. اگر خواستيد پرينتر را از اشتراك خارج نماييد دوباره به قسمت Printer and Faxes برويد سپس روي پرينتر مورد نظر راست كليك نماييد و در ليست دوباره Sharing را انتخاب كنيد و در پنجره باز شده در تب Sharing گزينه Do not share this printer را انتخاب و OK كنيد.

 

چگونه دستگاهي را به پرينتر روي شبكه متصل كنيم؟

 • در دستگاهي كه مي خواهد به پرينتر از طريق شبكه وصل شود برويد و دوباره در كنترل پنل به Printer and Faxes برويد.
 • در زير قسمت Printer Tasks روي Add a Printer كليك كنيد تا Add Printer Wizard باز شود و بعد Next را بزنيد.
 • A network printer , or a printer attached to another computer را تيك زده و Next را بزنيد.

اكنون ۳ روش براي اتصال به يك پرينتر در شبكه داريد:

۱) استفاده از قابلیت جستجوی پرینتر در اکتیو دایرکتوری یا Find a printer in the active directory

 • بعد از انتخاب اين گزينه Next را بزنيد.
 • Browse را كه سمت راست كادر Location است كليك كنيد.
 • Find now را بزنيد.
 • روي پرينتري كه مي خواهيد به آن وصل شويد كليك كرده و OK را بزنيد.

۲) گزینه یا روش دوم معرفی پرینتر با تایپ کردن نام پرینتر (که پیشتر گفته شد چگونه به پرینتر به اشتراک گذاشته شده نام داده شود) ویا با Browse کردن:
در همان منوی قبلی بجای Connect to this computer … گزینه دوم یا Connect to this printer را بزنید.
اکنون می توانید یکی از ۲ کار زیر را انجام دهید:

 • الف ) به شیوه زیر نام پرینتر را بنویسید:

 

\\printserver name\share name1

printserver name همان نام دستگاهی که پرینتر روی آن است  و share name نام اشتراک شماست

ب ) Browse شبکه با زدن Next و کلیک کردن پرینتر در قسمت Shared printer

 

 • ۳) شما می توانید حتی از اینترنت هم پرینتر شیر کنید. یعنی بجای انتخاب گزینه های قبلی اینبار گزینه Connect to a printer on the internet or on a home or office network را انتخاب نمایید. مسلما آدرسی که اینجا استفاده می کنید آدرس اینترنتی است مثلا :

http://Printserver name/printers/share name/.printer.1

بعد از انجام یکی از این مراحل به صفحه پایانی می روید که واضح نوشته شده باید چه کنید مثلا از شما می پرسد آیا می خواهید این پرینتر پیش فرض یا Default شما باشد (یعنی اگر انتخاب نکردید اتومات پرینت با این پرینتر گرفته شود نه با پرینترهای دیگر که مستقیم یا غیر مستقیم به دستگاه متصل اند) یا آیا می خواهید صفحه آزمایشی یا Test page را برای امتحان پرینتر پرینت بگیرید یا خیر .

ناگفته نماند روشهای دیگری هم هست مثلا بعد از تنظیم پرینتر در وضعیت اشتراک، به دستگاه دیگر برویم و در RUN بعد از دو علامت ممیز برعکس، آی پی دستگاهی که پرینتر روی آن هست را می زنیم و بعد اینتر می کنیم و اشتراک گذاشته های طرف منجمله پرینترش نشان داده می شود بعدش با یک دابل کلیک ساده روی پرینتر پرینتر شروع به نصب می شود و تنها یک بار تایید می کنید که مایلید درایورش هم استفاده شود و بعد درصورت لزوم آن را پرینتر پیش فرض قرار می دهیم.
در روش دیگر درایور پرینتر را نصب و بعد در تنظیماتش، پورت آن را TCP/IP زده و آدرس آی پی دستگاه پرینتر را می دهید.

تعیین دسترسی های پرینتر
برای تعیین دسترسی هایی همچون اینکه چه کسانی اجازه دارند با این پرینتر کار کنند یا آن را در اختیار داشته باشند مراحل زیر را انجام دهید:

 • Printer and Faxes را باز کنید. روی پرینتری که می خواهید برایش دسترسی تعین کنید راست کلیک کرده و در لیست باز شده گزینه properties، و سپس در پنجره باز شده تب Security را انتخاب نمایید.
 • روی Add را کلیک کنید.
 • روی Look For را کلیک و نوع یوزرهایی که می خواهید اضافه کنید انتخاب و OK را کلیک کنید.
 • روی Look In کلیک و سپس محدوده ای که می خواهید در آن جستجو کنید را Browse کنید و OK را کلیک کنید .
 • در کادر Name نام یوزر یا گروههای کاربری که می خواهید به انها دسترسی دهید را تایپ کنید ( بین هر نام با نام بعدی باید علامت ” ; ” را بگذارید)
 • برای اینکه اطمینان بیابید که اسمها را درست تایپ کردده اید و آیا نامها برای اکتیو دایرکتوری قابل شناسایی هستند یا خیر می توانید Check Names را بزنید.
 • بعد از اینکه تمام آنها را در کادر Names نوشتید OK را کلیک کنید.
 • در Permissions ( پایین کادر Names ) برای دسترسی ها تیک Allow و برای عدم داشتن دسترسی Deny را تیک بزنید. اگر یوزری هم می بینید که نمی خواهید در فهرست باشد روی آن کلیک و Remove را کلیک کنید.

اگر می خواهید تنظیمات پیشرفته تر مربوط به دسترسی ها را انجام دهید Advance را کلیک کنید.