با توجه به شروع فصل سرما و بارش باران و برف از عدم وجود رطوبت در اتاق های سرور مطمئن شوید و سیستم های کولینگ رو در حالت رطوبت گیر قرار دهید.

با توجه به شروع فصل سرما و بارش باران و برف از عدم وجود رطوبت در اتاق های سرور مطمئن شوید و سیستم های کولینگ رو در حالت رطوبت گیر قرار دهید.


یک پیشنهاد برای شما: