با توجه به شروع فصل تابستان و گرم شدن هوا، بازبینی و سرویس سیستم های کولینگ و تهویه هوا اتاق سرور ضروری است.

با توجه به شروع فصل تابستان و گرم شدن هوا، بازبینی و سرویس سیستم های کولینگ و تهویه هوا اتاق سرور ضروری است.


یک پیشنهاد برای شما: