باتوجه به نوسانات نرخ ارز کلیه استعلامات تنها تا پایان همان روز کاری اعتبار دارد.

باتوجه به نوسانات نرخ ارز کلیه استعلامات تنها تا پایان همان روز کاری اعتبار دارد.

یک پیشنهاد برای شما: