HP 1005 , HP 1006 , HP 1505 , HP 1522

آموزش شارژ كارتريج پرينتر ليزري HP

image_pdfimage_print
  • قبل از اقدام به شارژ كارتريج، يكبار كليه مراحل را تا انتها مرور كنيد.

– توسط يك پيچ گشتي چهارسو پيچ درپوش L مانند كه نگهدارنده درام است را باز كنيد (شكل ۱).

– درپوش نگهدارنده درام را برداريد و مراقب باشيد فنر شاتر درام را گم نكنيد (شكل ۲).

  (شاتر درام: حائلي كه شبيه يك در متحرك كل درام را ميپوشاند و از آن محافظت ميكند.)

Paper1.1Paper1.2

شكل ۱                                                                          شكل ۲

– فنر را روي درپوش قرار دهيد (شكل ۳).

– دسته كارتريج را با دست چپ و نيمه ديگر كارتريج را با دست راست نگه داريد. در حالي كه نيم تنه تونر (دست راست) را به سمت خودتان ميكشيد نيم تنه درام (دست چپ) را در جهت مخالف حركت دهيد. اين عمل باعث ميشود نيم تنه تونر و درام از يكديگر جدا شوند (شكل ۴ و ۵).

توجـه: مراقب باشيد در عمل جداسازي دو نيمه كارتريج، درام آسيب نبيند (شكل ۶).

 Paper1.3Paper1.4

شكل ۳                                                                           شكل ۴

Paper1.5Paper1.6

شكل ۵                                                                         شكل ۶

هشـدار: درام، حساسترين قطعه كارتريج است كه عمل چاپ را انجام ميدهد. هنگام كار با آن مراقب باشيد ضربه نخورد.

– انتهاي درام كه چرخ دنده دارد را بلند كنيد. درام را در حالي كه در خلاف جهت حركت عقربههاي ساعت ميچرخانيد به سمت خود بكشيد تا از محور خود خارج شود (شكل ۷). درام را توسط يك دستمال بدون پرز تميز كنيد و دور از نور قرار دهيد.

– PCR را به دقت از جاي خود بلند كنيد (شكل ۸). گريس‎هاي شفت PCR را با دستمال كاغذي تميز كنيد و مراقب باشيد گريس با بدنه PCR تماس پيدا نكند. سپس PCR را توسط يك دستمال خشك بدون پرز تميز كنيد.

Paper1.7Paper1.8

شكل ۷                                                                          شكل ۸

– دو پيچ وايپر بليد (wiper blade) را باز كنيد (شكل ۹). وايپر بليد را با احتياط از جاي خود بلند كنيد و در صورت امكان آن را با دستگاه دمنده هوا تميز كنيد. لبه پلاستيكي وايپر بليد را با دست يا دستمال تميز نكنيد؛ فقط هوا بگيريد.

– تونر سوختههاي داخل مخزن را خالي كنيد و با هواي فشرده تميز كنيد.

– بليد را در جاي خود قرار دهيد و دو پيچ آن را ببنديد (شكل ۱۰).

Paper1.9Paper1.10

شكل ۹                                                                         شكل ۱۰

– توسط گوش پاككن محل نشستن PCR را تميز كنيد و جايگاه سياه رنگ PCR را به گريس هدايت كننده برق كه معمولاً سياه رنگ است آغشته كنيد. PCR را در جاي خود نصب كنيد (شكل ۱۱).

– محور درام را تميز كنيد. مقداري گريس هادي برق به محور بماليد (شكل ۱۲).

نكتـه: نماليدن گريس هادي به محور درام ميتواند منجر به پرينت روشن تكرار شونده گردد.

Paper1.11Paper1.12

شكل ۱۱                                                                        شكل ۱۲

– درام را در حالي كه در خلاف جهت حركت عقربههاي ساعت ميچرخانيد به محور وارد كنيد (شكل ۱۳).

– درپوش نگهدارنده درام را در محل خود قرار دهيد و درام را ۵-۴ دور در جاي خود بچرخانيد. جهت چرخاندن درام: چنانچه از بغل به درپوشي كه جا زدهايد نگاه كنيد جهت چرخش درام بايد خلاف جهت حركت عقربههاي ساعت باشد.

در اين حالت درام بايد آزادانه در جاي خود بچرخد. اگر درام حين چرخش از ابتدا گير ميكند كمي تونر روي سطح درام بماليد و مجدداً درام را بچرخانيد تا روان بگردد. درپوش نگهدارنده درام را مجدداً برداريد و نيم تنه درام را دور از نور به كناري بگذاريد.

– دو پيچ سمت چرخ دنده مخزن تونر را باز كنيد. توجه داشته باشيد پيچهاي نگهدارنده مخزن تونر واشر دارند؛ مطمئن شويد هنگام بستن درپوش در مراحل بعد از همين پيچها استفاده ميكنيد (شكل ۱۴). درپوش را برداريد (شكل ۱۵) و سه چرخ دنده را از محل خود خارج كنيد (شكل ۱۶).

Paper1.13Paper1.14

شكل ۱۳                                                                        شكل ۱۴

Paper1.15Paper1.16

شكل ۱۵                                                                        شكل ۱۶

– در سمت ديگر مخزن تونر، پيچ درپوش را بازكنيد و درپوش را برداريد (شكل ۱۷ و ۱۸)

Paper1.17Paper1.18

شكل ۱۷                                                                       شكل ۱۸

– پليت زير درپوش را خارج كنيد (شكل ۱۹)

– با دقت غلطك مغناطيسي جذب تونر را خارج كنيد (شكل ۲۰). دو بوش پلاستيكي را از دو طرف غلطك برداريد و تميز كنيد. غلطك مغناطيسي را ابتدا با هواي فشرده و سپس با دستمال بدون پرز تميز كنيد.

 توجه: مغزي مغناطيسي غلطك جذب تونر آزاد است. مراقب باشيد مغزي از داخل غلطك بيرون نيفتد.

Paper1.20

شكل ۱۹                                                                       شكل ۲۰

– دو پيچ دكتر بليد (doctor blade) را باز كنيد. ابتدا زائدههاي پلاستيكي سفيد رنگ را برداريد، سپس دكتر بليد را از جاي خود خارج كنيد. براي اين كار ميتوانيد از يك پيچ گشتي كمك بگيريد (شكل ۲۱ و ۲۲).

Paper1.21Paper1.22

شكل ۲۱                                                                       شكل ۲۲

– داخل مخزن تونر را توسط هواي فشرده تميز كنيد و به مقدار مورد نياز تونر داخل مخزن بريزيد (بين ۶۵ تا ۸۰ گرم كه به نوع تونر نيز بستگي دارد). براي اين كار ميتوانيد ابتدا تونر را داخل يك كيسه پلاستيكي كوچك بريزيد و از كيسه پلاستيكي به آرامي در مخزن خالي كنيد.

بهتر است تونر را ابتدا خوب تكان دهيد و سپس در كيسه بريزيد.

– دكتر بليد را توسط هواي فشرده تميز كنيد و در جاي خود قرار دهيد. زائدههاي پلاستيكي را در دو طرف بليد قرار دهيد و پيچها را ببنديد (شكل ۲۳).

– بوشهاي غلطك مغناطيسي را در دو طرف غلطك قرار دهيد: بوش سفيد در سمت چرخ دنده و بوش سياه در طرف ديگر.

– غلطك مغناطيسي را در جاي خود روي مخزن تونر قرار دهيد و پليت زير درپوش را در سمت بوش سياه رنگ نصب كنيد (شكل ۲۴).

Paper1.23Paper1.24

شكل ۲۳                                                                        شكل ۲۴

– چرخ دنده غلطك و دو چرخ دنده ديگر را در جاي خود قرار دهيد (شكل ۲۵).

– درپوش چرخ دندهها را در جاي خود بگذاريد و پيچهاي آن را ببنديد (شكل ۲۶).

Paper1.25Paper1.26

شكل ۲۵                                                                       شكل ۲۶

– درپوش طرف ديگر را نيز در جاي خود قرار دهيد و پيچ آن را ببنديد (شكل ۲۷).

– در حالي كه نيم تنه درام را با دست چپ و نيم تنه تونر را با دست راست نگه داشتهايد دو نيمه را مطابق شكل ۲۸ و ۲۹ تنظيم كنيد.

– همينكه تنظيم كرديد، نيم تنه درام را به سمت خودتان و نيم تنه تونر را در جهت مخالف كمي حركت دهيد (شكل ۳۰).

Paper1.27Paper1.28

شكل ۲۷                                                                         شكل ۲۸

Paper1.29Paper1.30

شكل ۲۹                                                                        شكل ۳۰

– توسط يك پيچ گشتي كوچك تخت، فنر را در جاي صحيح خود قرار دهيد (شكل ۳۱).

– درپوش نگهدارنده درام را در جاي خود قرار دهيد و پيچ آن را ببنديد (شكل ۳۲). درام را ۳-۲ دور در همان جهتي كه قبلاً گفته شده بچرخانيد.

Paper1.31Paper1.32

شكل ۳۱                                                                         شكل ۳۲

– فنر شاتر درام را در جاي خود قرار دهيد (شكل ۳۳).

– چنانچه ميخواهيد درصد باقيمانده تونر كارتريج نشان داده شود چيپ كارتريج را عوض كنيد. براي اين كار زائدههاي پلاستيكي دو طرف چيپ را ببريد و چيپ را دربياوريد (شكل ۳۴) و چيپ جديد را در جاي چيپ قبلي نصب كنيد.

– كارتريج آماده نصب در پرينتر است.

Paper1.33Paper1.34

شكل ۳۳                                                                       شكل ۳۴

 يادآوري چند نكته:

  • كارتريج پرينترهاي ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ داراي شماره فني CB435A و كارتريج پرينتر ۱۵۰۵ و چندكاره ۱۱۲۰ و ۱۵۲۲ داراي شماره فني CB436A ميباشد.
  • حتماً از تونر اختصاصي همين مدل براي شارژ كارتريج استفاده نماييد. استفاده از تونر ساير مدلها كيفيت چاپ بسيار پايينتري را موجب ميشود.
  • همواره از تونر درجه يك استفاده كنيد. استفاده از تونرهاي نامرغوب درجه ۲ و ۳ كيفيت چاپ پايينتر و بعضاً غير قابل قبولي دارد.

 در نرم‎افزار درايور كليه پرينترهاي ليزري HP گزينه‎اي تحت عنوان Density وجود دارد كه توسط آن مي‎توانيد شدت كم رنگ و پر رنگ بودن چاپ را تنظيم كنيد. Density عددي بين ۱ تا ۵ مي‎باشد كه با ۱ كم رنگ‎ترين و با ۵ پر رنگ‎ترين پرينت را خواهيد داشت. پيش فرض Density عدد ۳ مي‎باشد. پس از شارژ كارتريج چنانچه پرينت اندكي كم رنگ است، Density را روي ۴ يا ۵ تنظيم كنيد. بديهي است Density بالاتر تونر بيشتري مصرف مي‎كند.

مطالب مرتبط


ارسال نظر

Go to TOP