برگه دائم در پرینتر گیر می کند

برگه دائم در پرینتر گیر می کند

زمانی که این اتفاق برای چند بار پشت سر هم رخ دهد، احتمالا تکه ای از کاغذ در جایی از پرینتر و احتمالا قسمتی که کاغذ را به داخل می کشد جا مانده است. این تکه کاغذ را با نگاه به قسمت های مختلف پرینتر و باز کردن زبانه ها از دستگاه پرینتر بیرون بکشید. به زیر پرینتر هم نگاه کنید چون ممکن است پنلی وجود داشته باشد تا از طریق آن کاغذ گیر افتاده را به بیرون بیاورید. پرینتر های قدیمی می توانند رطوبت را جذب کنند و هنگام دریافت یک یا چند برگه آنها را در درون خود گیر بیندازند. برگه ها را سعی کنید خشک نگه دارید و تا زمان نیاز به آنها، در بسته ای نگهداری کنید.

 

یک پیشنهاد برای شما: