روشن شدن چراغ در پرینترهای HP 1200 , HP 1300

روشن شدن چراغ در پرینترهای HP 1200 , HP 1300

اعلام خرابی ها در پرینتر های HP1200 , HP1300 به صورت روشن شدن چراغ و حالات مختلف چراغها مشخص میشود.

در زیر تعدادی که بیشتر کاربرد دارند آورده شده است:

الف- در صورتی که چراغ زرد رنگ پایین چشمک بزند به معنی حس نکردن کاغذ در داخل دستگاه یا ندیدن کارتریج توسط دستگاه میباشد که البته برای تفکیک کردن این دو ، کلید بزرگ روی پنل را فشار دهید اگر سه چراغ چشمک زن شد به معنی ندیدن کارتریج توسط دستگاه میباشد و اگر سه چراغ ثابت روشن شد به معنی ندیدن کاغذ میباشد.

ب- در صورتی که چراغهای دستگاه به صورت ثابت هر سه روشن باشد به معنی وقوع خرابی در یکی از قطعات دستگاه میباشد که توسط مصرف کننده قابل حل نیست و با فشار دادن کلید روی پنل حالت چراغها عوض میشود و این حالت دوم نشان دهنده محل خرابی میباشد.

وضعیت های مختلف برای بعد از سه چراغ شدن و فشار دادن دکمه:

  1. اگر در حالت دوم چراغ بزرگ و چراغ سبز بالا خاموش شود به معنی خرابی فورمتر میباشد.
  2. اگر در حالت دوم چراغ سبز بالا و زرد پایین روشن بمانند و فقط چراغ بزرگ خاموش شود به معنی خرابی موتور لیزر اسکنر میباشد.
  3. اگر در حالت دوم چراغ سبز بالا وزرد پایین خاموش بمانند و فقط چراغ بزرگ روشن بماند به معنی خرابی بیم لیزر اسکنر میباشد.
  4. اگر در حالت دوم چراغ سبز بالا و سبز بزگ روشن بمانند و فقط چراغ زرد پایین خاموش شود به معنی خرابی در ناحیه فیوزینگ میباشد.
  5. اگر در حالت دوم چراغ سبز بالا و سبز بزرگ خاموش بمانند و فقط چراغ زرد پایین چشمک زن شود به معنی خرابی فن میباشد.

IRAN-HP.IR

یک پیشنهاد برای شما:

ILO چیست؟

ILO چیست؟

HP، چیپ سیلیکونی BMC مخصوص خود را طراحی کرده که از آن به عنوان HPE…